Tüzüğümüz

AMBALAJLI SU ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
KOD: 34–101/114

BİRİNCİ BÖLÜM
Ad, Merkez, Tanımlar, Amaç ve Çalışma Alanı

Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı : “Ambalajlı Su Üreticileri Derneği” olup, kısa adı “SUDER”dir.
Derneğin Merkezi : İstanbul’dur.

Madde 2- Bu Tüzükte geçen;

Dernek : Ambalajlı Su Üreticileri Derneğini,
Tüzük : Ambalajlı Su Ürecileri Derneği Tüzüğünü, İfade eder.

Derneğin Amacı

Madde3-
a) Ülkemizde ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üreticileri ve tedarikçileri bir çatı altında toplayarak dernek üyeleri arasında iş birliğini sağlamak,
b) Sektörün çalışma koşullarını iyileştirmek, geliştirmek ve sahip olduğu hakların korunmasına çalışmak,
c) Halk sağlığı açısından büyük öneme sahip bulunan ambalajlı su sektörünün kamusal yararlan hususunda toplumu bilinçlendirmek,
d) Toplumda, sağlıklı olan ambalajlı su tüketimini arttırmak, sağlıklı su tüketimi konusunda gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmek,
e) Sektörde faaliyet gösteren tüm üreticilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde sağlıklı üretim yapmalarını, tüketici sağlığına ve tüketici haklarına saygı göstermelerini ve rekabet kurallarına uymalarını sağlamaktır.

Çalışma Konulan, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

Madde 4- Dernek yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak, amacı ile ilgili olmak kaydıyla;

a) Üyelerin ilgili bulundukları kurumlarla iletişim kurarak, yürürlükteki yasalar çerçevesinde onların haklarını korur.
b) Üyelerin hak ve menfaatlerini ilgilendiren sektörel konularda taraf sıfatıyla hareket ederek ihtilafların idari veya yargısal yolla çözümlenmesini sağlar.
c) Üyeleri ilgilendiren mesleki konularda sorunların çözümlenmesi ve mesleki gelişmenin sağlanması ile ilgili çalışmalar yapar.
d) Üyelerin yasal, teknik ve mesleki yönden aydınlanmasını sağlamak amacı ile gerekli çalışmaları yapar.
e) Dernek amacına uygun olarak vakıf ve iktisadi işletmeler kurar, kurulmuş vakıf ve işletmelere ortak olur.
f) Dernek amacına uygun olarak kurulmuş ticari işletmeler yoluyla sektöre yönelik ihtiyaç malzemeleri temin eder ve pazarlar. Sektörün ihtiyaç duyduğu rutin, karşılaştırma ve araştırma analizleri için sabit veya mobil laboratuar/laboratuarlar kurar. Bu laboratuarlarda ekonomik bedelle analizler yapılmasını sağlar,
g) Uluslar arası faaliyette bulunabilir, yurt dışında bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirliği yapar. Mevzuatın izin verdiği şekli ile sektörle ilgili uluslar arası kuruluşlara üye olur. Yasalara ve tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapar.

İKİNCİ BOLUM
Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üyelik ve Koşulları

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Derneğe; ancak, ambalajlı su üretimi ve tedariki için ilgili kurumlardan yasal izin ve ruhsat almış gerçek veya tüzel kişiler üye olabilirler.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.
a) Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
b) Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.
c) Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,
2. Ödenti verme borcunu birbirini takip eden iki yıl içinde yerine getirmemek.

Üyelerin Hakları

Madde 7- Her üyenin;
a) Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma
b) Yürürlükteki mevzuatlar kapsamında, teknik ve hijyenik üretim koşulları konusunda üyeleri bilinçlendirmek ve bu doğrultuda üretim ve satış yapılmasına katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
c) Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel, eğitsel, mesleki ve diğer konularda kendi sorumlulukları altında sürekli ve geçici komisyonlar kurar.
d) Toplumda sağlıklı ambalajlı su tüketimi ve bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapar.
e) Üreticilerin ve tedarikçilerin mesleki bilgi ve standartlarının geliştirilmesine Yönelik her türlü eğitim ve yönetim etkinliklerini planlar yürütür ve değerlendirir. Bu alanda tüm kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile işbirliği geliştirir projeler geliştirir ve geliştirilen projelere katılır,
f) Yerel ve uluslar arası toplantı, eğitim semineri, konferans, gösteri, panel, sempozyum, konser, ödüllü/ödülsüz yarışmalar düzenler ve sergiler açar.
g) Ambalajlı su üretimi ve tedarikçiliği sektöründe çalışanlarının meslek içi eğitimlerinde, üretim ve tedarik yönetiminin etkinlik ve işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlar ve yürütür.
h) Ambalajlı su üretimi ve tedariki ile ilgili araştırma projeleri hazırlar ve yapılan çalışmalara ilişkin raporları yayımlar.
ı) Gıda sektörünün temel ve yan sanayinde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların tabi olduğu kamu ve özel hukuk tüzel kişilikleri ile yakın işbirliği ve mesleki dayanışma oluşturarak gıda konusunda bilinçli ve sağlıklı üretim ve tüketime yönelik müşterek çalışmalar yapar,
j) Ambalajlı su üretim ve tedariki ile ilgili olarak yapılacak olan akademik çalışmalara destek verir ve gerekli durumlarda atayacağı uzman üyelerle ve danışmanlarla kurulmuş veya kurulacak çalışma gruplarında sektörün temsil edilmesini sağlar,
k) Ambalajlı su üretim ve tedariki ile ilgili olarak yapılacak olan yerel ve merkezi yönetim kuruluşlarının çalışmalarına destek verir ve gerekli durumlarda atayacağı uzman üyelerle ve danışmanlarla kurulmuş veya kurulacak çalışma gruplarında derneğin temsil edilmesini sağlar.
l) Ambalajlı su üretimi ve tedariki ile ilgili her türlü süreli süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanıyla ilgili kültürel, eğitsel sayfalar ve köşeler hazırlar,
m) Radyo ve tv için halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon, ve benzeri programlar hazırlar ve hazırlatır ya da organize eder. Amaçları doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.
n) Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
o) Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Kimlik ve Rozet

Madde 8- Üyeler;

a) Unvanına göre, dernek yönetim kurulunca hazırlanmış dernek rozetlerini takma,
b) İstekleri halinde Dernek Genel Başkanlığı’nca düzenlenmiş kimlik kartlarını kullanma haklarına sahiptirler.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 9- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
a) Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği yıllık ödenti borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.
b) Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar

Dernek Organları

Madde 10- Derneğin Zorunlu Organları;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kuruludur.

Zorunlu organlar dışında, genel kurul kararıyla başka organlar da oluşturulabilir. Ancak kanunen oluşturulan zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Genel Kurulun Niteliği ve Oluşumu

Madde 11- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Genel Kurulun Toplanma Şekli, Zamanı ve Yeri

Madde 12- Genel kurul , iki yılda bir Mayıs ayında, genel kurulca alınmış başkaca bir karar yok ise, yönetim kurulunun çağrısıyla, dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

Olağanüstü genel kurul;
a) Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
b) Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
c) Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı olarak başvurusu üzerine, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Toplantıya Çağrı Usulü

Madde 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak asıl üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, yazılı olarak bildirilmek veya gazetede ilan edilmek ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kural toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Madde 14- Genel kural toplantıları; genel kurul’da aksi bir karar alınmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 15- Genel kurul, gene! kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile, derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul’da kararlar salt çoğunlukla alınır.

Genel kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır.

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

Madde 16- Genel kurul toplantıları, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılarak, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeterince başkan vekili ile iki katip üye seçilir ve toplantıya gündem maddelerinin sırasına uyularak devam edilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’nca yürütülür. Toplantı sonunda, alman kararları da belirtecek şekilde bir tutanak düzenlenir ve düzenlenen tutanak başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanarak yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarını seçmek,
b) Dernekle ilgili tüm faaliyetleri görüşmek,
c) Dernek tüzüğünü değiştirmek,
d) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp yönetim kurulunu ibra etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
g) Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar vermek,
h) Dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
ı) Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücreti tespit etmek,
j) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 18-

a) Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla iki yıllık süre için seçilen dokuz asıl ve yedek üyeden oluşur. Görev sırası sona eren üye yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler, sırasıyla, yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
b) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.
c) Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantılarını yaparak kendi aralarında Bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman ve beş üye belirleyerek görev dağılımı yaparlar.
d) Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıya Genel Başkan, bulunmadığı zamanlarda Genel Başkan Yardımcısı başkanlık eder \e kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu doğrultusunda karar alınır.
e) Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi Genel Başkana aittir. Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.
f) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak genel kurula sunar.
g) Derneğe ait yazışmaların ve kayıtlarının usulünce yapılmasını sağlar.
h) Belirleyeceği günlerde ve üye tamsayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanarak dernek işlerini görüşür. Karar alınmasını gerektiren işler hakkında karar alır ve bu kararların karar defterine yazılarak yönetim kurulu üyelerince imzalanmasını sağlar.
ı) Derneğin amacına yönelik ihtiyaç duyulan konularda çalışma grupları oluşturur.
j) Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 19-

a) Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
b) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
c) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
d) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
e) Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını
düzenleyeceği beyannameyi her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine
verilmesini sağlar.
f) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
g) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
h) Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar,
i) Önemli ve acele konularda merkez yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
ı) Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Genel Başkan Yardımcısının Görevleri

Madde 20-Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkanın yetki ve görevini üstlenir. Derneğin faaliyetlerinde genel başkana yardımcı olur.

Genel Sekreterin Görevleri

Madde 21-

a) Derneğin ve şubelerin çalışmalarını organize eder.
b) Derneğin merkez ve şube yöneticileri ile işbirliği yaparak dernek çalışmalarında verimliliği artırır.
c) Dernekte tutulması gerekli defter ve dosyaların düzenlenmesini, yönetim kurulunca alman kararların karar defterine yazılıp üyelerce imzalanmasını ve dernek yazışmalarını takip eder.
d) Merkez yönetim kurulunun toplantı gündemini hazırlar.

Genel Saymanın Görevleri

Madde 22-

a) Derneğin gelir ve giderleri ile demirbaşa ait kayıtları tutar, gelir ve gider makbuzlarım keser.
b) Dernek giderlerinin gelirlerine uygun şekilde sarf edilmesini planlar.
c) Bütçe taslağı ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar.
d) Ödenti, bağış ve diğer gelirleri, zamanında dernek adına açılan banka hesabına yatırır ve ilgili kayıtları tutar.

Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 23-

a) Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere iki yıllık süre için seçilirler. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
b) Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurul’ a sunar.
c) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
d) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
e) Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

İç Denetim
Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, merkez yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, merkez denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derneğin Örgütlenmesi

Federasyon Kurulması

Madde 24- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amacına uygun olan dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.

Temsilcilik

Madde 25- Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Yurt içindeki temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkam sorumludur.

Platform Oluşturma

Madde 26- Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

Dernek Şubeleri

Madde 27- Dernek, merkez genel kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

Şube Genel Kurulu ve Görevleri

Madde 28-

a) Şube genel kurulu, şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.
b) Şube genel kurulu olağan toplantılarını iki yılda bir olmak üzere merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce Mart ayında yapmak zorundadır.
c) Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.
d) Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler gerektiğinde denetlemesini yapar.
e) Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
f) Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar verir.
g) Mevzuatta şube genel kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 29-

a) Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler iki yıllık süre için seçilirler.
b) Genel kurulu takip eden otuz gün içerisinde, yönetim kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.
c) Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alman kararların, karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube genel kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
d) Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.
e) Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şube Denetleme Kurulu ve Görevleri

Madde 30-

a) Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
b) Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurul’a sunar.
c) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
d) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
e) Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili

Madde 31- Şubeler demek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her yirmi (20) üye adma seçilecek bir (1) delege de seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Seçimler

Seçim Süreleri ve Yöntem

Madde 32- Seçimler olağanüstü durumlar saklı kalmak kaydı ile iki yılda bir Mayıs ayında yapılan olağan genel kurullarda gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılır. Bu esaslara uyulmasını Divan Başkanı sağlar ve denetler. Kurulların asıl ve yedek üyeleri basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir.

Oy Pusulaları

Madde 33- Boş oy pusulaları, kağıt üzerine, yönetim kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır.

Oy Zarfları

Madde 34- Oy zarfları yönetim kurulu tarafından tek renkte ve yeter sayıda hazırlattırılır. Divan başkanlığınca mühürlenir. Sayısını belirleyen bir tutanakla Divan Başkanı’na teslim edilir.

Seçim genel kurulunca, seçime katılma hakkına sahip üyelere, seçim süresi sonuna kadar, imzaları karşılığında yönetim kurulu başkanlığının mühür ve imzasını taşıyan bir oy zarfı bir boş oy pusulası verilir.

Seçim Sandık Kurulu Üyeleri

Madde 35- Seçim sandık kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim ve denetim kurullarına aday olmayan üyeler içinden genel kurulda dilekçe vermek suretiyle belirlenir.

Seçim sandık kurulu üyeleri oy verme sürecinde oylamanın düzenli ve doğru olarak yapılmasında ve oyların sayımında gözlemde bulunurlar.

Oyların Kullanılması

Madde 36- Seçimlerde yönetim kurulunca bastırılan boş oy pusulaları kullanılır. Basılı oy pusulaları üzerinde değişiklik yapılamaz. Boş oy pusulalarını kullanmak İsteyen üyeler, ilgili bölümlere, diledikleri kişilerin isimlerini yazabilirler.

Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için başkan ve her kurulun asıl ve yedek üye bölümlerine en az birer isim, ancak bir kez yazılabilir. Aynı ismin birden fazla yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır.

Üyeler, oy pusulalarını zarf içinde oy sandıklarına atarlar ve üye listesini imzalarlar.

Oy Sandıklarının Açılması

Madde 37- Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları başkanlık divanı tarafından Genel kurul üyeleri önünde açılır. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkması durumunda, bunlar öncelikle ayrıştırılarak durum tutanağa geçirilir. Geri kalan oy zarfları ve oy pusulaları her sandık için ayrı ayrı sayılır ve tutanağa geçirilir.

Oy Pusulalarının Zarflardan Çıkarılması

Madde 38- Geçerli oy zarfları belirlendikten sonra, sandık kurulu zarfları teker teker açar ve zarfların içinden çıkan oy pusulalarını ayıklar. Bu işlemler sırasında;
a) Basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde, kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğu taktirde bu oy pusulaları geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
b) Bir zarfın içinde aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa pusulalar geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
c) Bir zarfın içinde ayrı renkte birden fazla oy pusulası çıkarsa hepsi geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
d) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
e) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile hiç doldurulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa basılı oy geçerli sayılır, boş oy pusulası ayrılarak, durum tutanağa geçirilir.

Oyların Sayılması

Madde 39- Divan başkanlığınca, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca geçerli oy pusulalar belirlendikten sonra, her kurulu gösteren bölümler birbirinden ayrılarak sandık kuruluna verilir. Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.

Seçilebilme Yeter Sayısı

Madde 40- Kurulların ası! ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler.

Kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında genel kurulun önünde, genel kurul Divan Başkanı tarafından ad çekmek sureti ile kazanan belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri

Madde 41-

a) Üye ödentileri,
b) Dernek adına çıkarılan yayınlardan, düzenlenen piyango ile balo, eğlence, temsil, konser, gezi, yemek ve sosyal tesislerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin malvarlığımdan elde edilen gelirler,
d) Yasalar çerçevesinde yapılacak bağışlar,
e) Yardım Toplama Kanunu’na göre toplanan yardımlar,
f) Bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri,
g) Derneğe ait işletmelerden elde edilen gelirler.
h) Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 42- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için son yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 43- Dernek yerleşim yerinde, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma

Madde 44- Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Amblem

Madde 45- Dernek amblemi, yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Demeğe ait tanıtıcı bayrak ve flama yapılması halinde gerekli yasal işlemler yerine getirilir. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Personel ve İşçiler

Madde 46- Dernek iş ve işlemlerinin, hizmetlerin yürütülmesi için yeterince personel ve işçi yönetim kurulunca görevlendirilebilir. Sürekli görevlendirmeler çalışma dönemi bütçesi, kadro çizelgeleri konusunda geçici görevlendirmeler ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Ayrıca gönüllülük esasına göre de personel ve işçi görevlendirilebilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 47- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 48- Genel kuralca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim, denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de yönetim kurulu başkanı tarafından otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 49- Dernek gelirleri, “Alındı Belgeleri” ile toplanır. Dernek giderlerinin “Harcama Belgeleri” ile yapılması zorunludur. Derneğin borçlanma usulleri Borçlar Mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda yapılır.

Dernek Kurucuları ve Yönetim Kurulu

Madde 50- Dernek Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.

Kurucular Kurulu
S.N.ADI SOYADITABIYETIMESLEĞİADRESİ
01MEHMET KARDEŞT.C.TÜCCARALI FUAT BAŞGIL CAD.NO:50/4 BAYRAMPAŞA
02HAKAN BÜYÜKBAŞT.C.TÜCCARBARDACIK SOK.FULYA APT.NO:7/4 KAVAKLIDERE
03AHMET ATAYT.C.TÜCCARINONU CAD.NO:845 D: 15 ÜÇKUYULAR/İZMİR
04ADNAN EREMT.C.TÜCCARATAKÖY 7-8-9 KISIM MAH.A/BLK.A-KAPISID:58
05SERDAR AYOMAÇT.C.TÜCCARBUYUKDERE CAD.ARKAN SK.NO:34/16 ŞİŞLİ
06ENVER SEMENT.C.TÜCCAR2.ORNTA SK.PALA APT.NO:50/16 ERENKÖY
07İSMET ZOROGLUT.C.TÜCCARGÜLER SK.ISMAIL ŞİMŞEK APT.NO:7/6 ÜSKÜDAR
08ALI GUNALP GÖKOĞLUT.C.TÜCCAR1735 SK. 169/5 KARŞIYAKA/IZMIR
09CANDAN ÇETİNT.C.TÜCCARGÜRSEL MAH.AYTAÇ SK. NO:24 KAĞITHANE