Kuruluş Amaçlarımız

Sektördeki üretici kuruluşları ve sektöre yönelik faaliyet gösteren tedarikçi kuruluşları bir araya getirmek ve bu kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak, üye kuruluşların hak ve menfaatlerini korumak.

Ülkemiz genelinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bilimsel gerçeklere uygun olarak ve gelecek nesillerin hak ve menfaatleri gözetilerek korunmasına ve kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, yürütülen çalışmalara etkin katkılar sağlamak.

Sektörel sorunların çözümüne yönelik faaliyetler yürütmek.

Devletin çeşitli organları tarafından sektörü ilgilendiren konularda yapılacak yasal düzenlemelerde sektör adına görüş ve politika üretmek, üretilen görüş ve politikaları ilgili organlara iletmek.

Sektörde faaliyet gösteren üretici kuruluşlar ile sektöre yönelik faaliyet gösteren tedarikçi kuruluşların yürürlükteki yasal mevzuatlara (Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Genelge vs.) uygun biçimde sağlıklı üretim yapmalarına öncülük etmek, tüketici sağlığına ve tüketici haklarına saygılı ve rekabet kurallarına uygun olarak faaliyet göstermeleri yönünde çalışmalar yapmak.

Toplumumuzda sağlıklı su tüketimi konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına öncülük etmek.

Sektörde faaliyet gösteren üretici ve tedarikçi kuruluşların faaliyetlerini çevreye duyarlı olarak yürütmelerine ve faaliyetleri sırasında çevreyi koruyucu önlemler almalarına öncülük etmek.

Sektörü ve Ambalajlı Su Tüketicilerini ilgilendiren çeşitli konularda bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

Sektör ve tüketici menfaatleri doğrultusunda diğer dernekler ve sivil toplum örgütleri ile beraber çalışmalar yürütmek.